ફેસબુક વિશે ની થોડી અજાણી માહિતી

ફેસબુક ફેક્ટ

ફેસબુક ફેક્ટ

વિશ્વ ની સોથી મોટી સોસીઅલ નેટવર્ક વેબસાઈટ છે ફેસબુક. પણ શું તમે જાણો છો ફેસબુક વિષે ની આ માહિતી?

 • 1 ફેસબુક ઉપર દરેક સેકન્ડમાં ૨૦,૦૦૦ યુઝર ઓનલાઈન હોય છે.
 • ૨ દર મીનીટે ૪,૮૬,૦૦૦ લોકો પોતાના મોબાઇલ થી ફેસબુક નો ઉપયોગ કરે છે.
 • ૩ ફેસબુક ના કુલ ૭૯% યુઝર પોતાના મોબાઇલ થી ફેસબુક નો ઉપયોગ કરે છે
 • ૪ ફેસબુક ઉપર ૧૫ મિનીટ માં ૭૨૦૦ લોકો એડ થાય છે. એટલેકે દર સેકન્ડે ૮ લોકો.
 • ૫ દર મીનીટે ફેસબુક પર ૧,૫૦,૦૦૦ મેસેજ મોકલવામાં આવે છે.
 • ૬ ફેસબુક પર દર ૧૫ મિનીટ માં ૫૦ કરોડ પોસ્ટ કરવામાં આવે છે એટલે કે દરેક મિનીટ માં ૩ લાખ પોસ્ટ.
 • ૭ દર મીનીટે ૧,૦૦,૦૦૦ ફ્રેન્ડ રીક્વેસ્ટ મોકલવામાં આવે છે.
 • ૮ દર મીનીટે ૫,૦૦,૦૦૦ લાઇક થાય છે.

વાંચો: ગુગલ વિષે ની અજાણી માહિતી

 • ૯ ફેસબુક દર કલાકે ૧૪ લાખ ડોલર ની આવક મેળવે છે.
 • ૧૦ ફેસબુક નો ૭૩% આવક મોબાઇલ એડ્વાટાઈઝીંગ થી આવે છે.
 • ૧૧ ફેસબુક પર દર મીનીટે ૧૩ લાખ કન્ટેન્ટ શેર કરવામાં આવે છે.
 • ૧૨ દરોજ ના ૩૫ કરોડ ફોટો અપલોડ કરવામાં આવે છે.
 • ૧૩ એક યુઝર ફેસબુક પર એવરેજ ૨૧ મિનીટ વિતાવે છે.
 • ૧૪ ફેસબુક ના ૬૬% યુઝર ૧૫ થી ૩૪ વર્ષ ના છે.
 • ૧૫ વિશ્વ ની ૨.૫ કરોડ થી વધારે વેબસાઈટ ફેસબુક સાથે જોડાયેલી છે.
 • ૧૬ ફેસબુક પર ૨૦ કરોડ થી વધુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે.
 • ૧૭ વિશ્વ ની ૭૫ કરોડ વેબસાઈટ પર લાઇક અથવા શેર બટન હોય છે.
 • 18 ફેસબુક વિશ્વ ની કુલ ૭૦ ભાષા માં ઉપલબ્ધ છે.
 • ૧૯ ફેસબુક ના સર્વર પર સ્ટોર થયેલ કુલ ડેટા છે ૩૦૦ પેટાબાઈટ. ૧ પેટા બાઈટ ડેટા એટલે કે ૧૦ લાખ ગીગાબાઈટ ડેટા.
 • ૨૦ ફેસબુક ઉપર દરોજ ના ૧ અબજ થી વધારે વાર વિડીયો જોવામાં આવે છે.
 • ૨૧ ફેસબુક ઉપર વિડીયો ને સોથી વધારે શેર કરવામાં આવે છે.
 • ૨૨ ફેસબુક ને હેક કરવામાં માટે દરરોજ ૬ લાખ થી વધુ ટ્રાઈ કરવામાં આવે છે.

Continue Reading