એપલ ના ડિજીટલ પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ સીરી ના વોઈસ કમાંડ ની લીસ્ટ

એપલ કંપની ના આઈફોન, અને આઈપેડ સાથે આવે છે વિશ્વ નું લોકપ્રિય એવુ સીરી પર્સનલ ડિજીટલ વોઈસ પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ આજ ના સમય માં એપલ કંપની નું સીરી આર્ટીફીસીઅલ ઇન્ટેલિજન્સ નું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે. માત્ર આપણા વોઈસ ની મદદ આપણે કેટલું બધું કામ કરી શકીએ છીએ. અહી કેટલાક બેઝીક વોઈસ કમાંડ આપેલા છે આ બધા કમાંડ સીરી સાથે કામ કરે છે. આમ તો એપલ કંપની એ ક્યારેય ટોટલ વોઈસ કમાંડ નું લીસ્ટ બહાર પાડ્યું નથી. છતા આ બધા કામ કરે છે.

સીરી ડીજીટલ વોઈસ પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ

એપલ નું સીરી ડીજીટલ વોઈસ પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ

કેવી રીતે શરુ કરવું SIRI ?

જો તમે સીરી ને પેહલી વાર શરુ કરતા હો તો તમારે પેલા એને કોન્ફીગર કરવું પડે છે એક વાર આ થઇ ગયા પછી સેટીંગ માંથી જઈ ને સીરી ઉપર ઓન કરવું

પછી જયારે સીરી થી કમાંડ આપવા હોય તો હોમ બટન પ્રેસ કરીને આપી શકાય અથવા તો માત્ર “HEY SIRI” બોલીને શરુ થઇ શકે છે.

કોલ કરવા માટે ના કમાંડ

 • Call [name]
 • Call [number]
 • Call my husband/wife
 • FaceTime call to [name]
 • Redialing
 • Play me my latest voicemail
 • Call [name] mobile
 • Call [name] home
 • Call [name] work
 • Play me the latest voicemail from [name]
 • Call the nearest restaurant
 • FaceTime Audio call to [name]
 • Call [name] on speakerphone

 

કોન્ટેક માટે ના કમાંડ

 • How old is [name]?
 • When is [name]‘s birthday ?
 • What‘s [name]‘s address ?
 • Where is [name]?
 • Is [name] at home?
 • Show me [name]
 • Where lives[name]?
 • Where is the office of [name]?
 • Find number of [name]
 • How old is [name]?

 

 વાંચો: ગુગલ નાવ  ના વોઈસ કમાંડ લીસ્ટ

વેબ ઉપર સર્ચ કરવા માટે ના કમાંડ

 • Search the web for videos of [name/topic]
 • Search the web for pictures of[name/topic]
 • Search Wikipedia for [topic]
 • Search the web for [topic]
 • Show me xyz.com
 • Search the web for news of [topic]
 • Show me pictures of [topic]
 • Show me videos of [topic]
 • Search Google/Bing/Yahoo for [topic]
 • Search Google for pictures of [topic]
 • What’s the definition of [topic]?

 

અલાર્મ અને ટાઇમ માટે ના કમાંડ

 • Wake me up at [time]
 • What time is it ?
 • What time is it in [country/city]?
 • What is the time at home ?
 • What is the time zone in [country/city]?
 • Alarm [time]
 • Alarm in [x hours]
 • Wake me up in [x hours]
 • Wake me up every [weekday] [time]
 • Change my [name] alarm to [time]
 • Set an alarm for [date] at [time]
 • What’s the date?
 • Disable alarm for [date] at [time]
 • Enable alarm
 • Disable alarm
 • Disable alarm at [time]
 • Delete all alarms
 • Change my [name] alarm from [time] to [time]
 • Timer [minutes/seconds]
 • Pause the timer
 • Check the timer
 • Stop the timer
 • Resume the timer
 • Countdown [minutes/seconds]

 

ટાઇમ, તારીખ અને ગણતરી માટે ના કમાંડ

 • How many days until New Year/Christmas/Halloween?
 • How many days until [date]?
 • How many days until year [date]?
 • How many years until [date]?
 • What is [mm:ss] in hours?
 • What day is in [x months/years]?
 • What year is in [x years] after [date]?
 • What day was [x days] ago?
 • How many days until the birthday of [name]?
 • What‘s [number] minus [x percent]?
 • What‘s [number] minus/plus [number]?
 • What‘s[number] divided by[number]?
 • What‘s[number] multiplied by [number]?
 • Square root of [number]?
 • What is[x percent] of [number]?
 • What‘s[number] to the power of [number]?
 • What are [x euro] in [dollar]?
 • What are[x metres] in [yards]?
 • How much should I tip on [x dollar]?
 • What day is[x days] before [date]?
 • What day is in[x days/weeks/months]?
 • Which day is Halloween/Valentine’s Day/Easter this year?
 • How many hours until [event]?

 વાંચો: કેવી રીતે કામ કરે છે ગુગલ

વેધર માટે ના કમાંડ

 • What’s the weather going to be like in [city] on [date]?
 • Do I need an umbrella for tomorrow/this afternoon/tomorrow?
 • What’s the temperature outside?
 • What’s the temperature tomorrow/this evening/tonight?
 • Is it windy outside?
 • What’s the weather going to be like in [city] on [date]?
 • Is there a chance of rain next week in [city]?
 • Is there a chance of rain this evening?
 • How humid is it outside?
 • How humid is it in [city]?
 • When is the sunset?
 • When is the sunrise?
 • When is the sunset [date] in [city]?
 • When is the sunrise [date] in [city]?
 • What’s the weather like?
 • Do I need sunglasses for tomorrow/this afternoon/tomorrow?
 • What’s the temperature in [city]?
 • What’s the perceived temperature outside?
 • What’s the perceived temperature in [city]?
 • What’s the visibility outside?
 • What’s the pressure outside?
 • What’s the tide table for[city]?
 • What’s the current dew point?

 

મેસેજ,ઇમેલ,sms માટે ના કમાંડ

 • Send a message to [name]
 • Read my new messages
 • Text [name]: [text]
 • Message [name]: [text]
 • Any new email from [name]?
 • Show me new messages from [name]
 • Add to the message
 • Reply
 • Review it
 • Change it
 • Show me new emails from [name]
 • Show me last email from [name]
 • Send an email to [name]
 • Send an email to [name] subject [text]
 • Show me all emails from [date]
 • Delete all emails from [date]
 • Check email
 • Read my messages
 • Text [name]: I’ll be late/see you later/I’m on the way
 • Show me last message from [name]

 

કેલેન્ડર અને ડેટ માટે ના કમાંડ

 • What does my calendar look like on [weekday]?
 • Show me the appointments for [date]
 • When is my next appointment ?
 • When am I meeting with [name]?
 • Create a recurring event every [weekday] at [time] called [name]
 • Create an event on [date] at [time] called [name]
 • Where is my next appointment ?
 • Invite [name] to [name of appointment]
 • Move my [appointment] with [name] to [time]
 • Read Calendar
 • Show me my next appointment
 • Where do I meet [name]?
 • When do I meet [name]?
 • Show me the appointments for next week/next month
 • Cancel my [name of event] from [date]
 • Change this appointment to [date]
 • Cancel my event with [name]

 

નોટ્સ અને રીમાઈડર માટે કમાંડ

 • Remind me today: call [name]
 • Remind me [date] at [time] to [action]
 • Remind me [date] to [action]
 • Remind me to [action] next time I’m here
 • Remind me to [action] next time I leave my home
 • Remind me to [action]
 • Remind me in two hours/two weeks to [action]
 • Add [item] to the Grocery list
 • Note: [text]
 • Show me my notes from tomorrow/today/next week
 • Delete the reminder [name]
 • Add a reminder
 • Remind me
 • Create a list[name]
 • Show me my [name of list]
 • Show me my notes
 • Show me my notes from [date]
 • Note [text]

 વાંચો:કોમ્પ્યુટર માં વપરાતા દરેક પોર્ટ વિષે

Learning કમાંડ

 • Call me king/sweetheart/master
 • Learn to pronounce my name
 • [name] is my mother/sister/girlfriend/niece/aunt
 • [name] is my father/brother/boyfriend/nephew/uncle

 

ફોટો માટે ના કમાંડ

 • Show all my photos
 • Show me my photos of today/yesterday/last week
 • Show me my photos from[city]
 • Show my selfies
 • Show my favorite photos

 

ફોન સેટીંગ અને કંટ્રોલ માટે કમાંડ

 • Activate [function]
 • Enable [function]
 • Activate Airplane mode
 • Deactivate Airplane mode
 • Is[function] enabled?
 • Increase brightness
 • Decrease brightness
 • Maximum brightness
 • Minimum brightness
 • Open the [name] settings
 • Turn on Night Mode
 • Turn off Night Mode
 • Activate Do Not Disturb
 • Deactivate Do Not Disturb
 • Turn on Low Power Mode
 • Turn off Low Power Mode
 • Open settings
 • Turn on Bluetooth
 • Turn off Bluetooth
 • Turn on Wi-Fi
 • Turn off Wi-Fi
 • Turn on Cellular Data
 • Turn off Cellular Data

 

વાંચો: કેવી રીતે એડ કરવો ગુગલ મેપ માં તમારો બીઝનેસ

 

મેપ અને નેવિગેશન ના કમાંડ

 • Navigate to home
 • Take me home
 • Where are we?
 • Stop navigation
 • Navigate to [name]
 • Navigate to [name] by foot/car/transport
 • What is my altitude?
 • Call me a cab
 • I want beer/cocktails/pizza/burger
 • What is the population of [city/country]?
 • What’s the capital of [country]?
 • Show me the nearest McDonalds/cinema/restaurant/hotel
 • How far away is [city]?
 • Where is [attraction]?
 • Distance between here and [city]?
 • What are some attractions around here?
 • Is the [attraction] open now?
 • Map of [city/country]
 • Show me the traffic
 • Show me traffic in [city]

 

મ્યુઝીક માટે ના કમાંડ

 • Play some music
 • Next song
 • Previous song
 • Pause this song
 • Repeat this song
 • Play this song from the beginning
 • Skip
 • Play[title] by[artist]
 • Play the newest song by[artist]
 • Play some jazz/hip hop/dance/house/pop
 • Listen to [artist]
 • Play [name] playlist
 • Shuffle my [name] playlist
 • Play top 10 songs from[artist]
 • Play top 10 songs from [year]
 • What’s this song?
 • Who sings this?
 • What song is playing?
 • I like this song
 • Play more like this
 • Play the rest of this album
 • Rate this song with[x stars]
 • Play podcasts
 • Play [name of podcast]
 • Play [name of radio station]
 • Play something else by [artist]
 • What was the top song in [year]?
 • What was the top song on [date]?
 • Play something [mood]
 • What is the newest album by [artist]?
 • When was this song released?
 • When was this recorded?
 • Play [song] after this song
 • Play the [film] soundtrack
 • Add this to my [name] playlist
 • Play some lullabies in the baby ́s room
 • Play something new

 વાંચો: ગુગલ વિષે ની અજાણી વાતો

બેઝીક એપ કમાંડ

 • Download [app]
 • Open [app]
 • Start [app]
 • Search for games/productivity apps/cooking apps/fitness apps
 • Take a photo/picture
 • Take a video
 • Post to Facebook/Twitter: [text]
 • Show me the latest t weets
 • Show me tweets from [name]
 • Play [app]
 • Uninstall [app]
 • Open mail
 • Launch [app]

 

Funny Siri Questions

 • Beatbox
 • Flip a coin
 • Pick a card
 • Roll the dice
 • Tell me a story
 • What is better, Windows or Mac?
 • Why is your name Siri?
 • When is the end of the world?
 • Sing a song
 • Will you marry me?
 • Mirror mirror on the wall who’s the fairest of them all?
 • Do you smoke?
 • I need to hide a body
 • Tell me a tongue twister
 • What is the best smartphone ever?

 

કેટલાક વધારાના કમાંડ

 • How high is [mountain/building]?
 • How many calories in a chocolate/coke/apple?
 • How many teeth does a [name of animal] have?
 • How far away is [planet]?
 • How long do [animals] live?
 • How many bones does a [name of animal] have?
 • Where do [animals] live?
 • How many elements are found in nature?
 • How old was the oldest [person/dog/animal]?
 • How big is the biggest [human/animal]?
 • How small is the smallest [human/animal]?
 • What’s the population in [city/country]?
 • Translate [word] from English in [language]
 • How do you say [word or sentence] in [language]?

 

શેરબજાર ને લગતા કમાંડ

 • What’s the [stock name] price?
 • What’s the [stock name] today?
 • Compare [stock name] with [stock name]
 • What did [stock name] close at today?
 • How are the markets doing

 

 

Sources: https://www.macobserver.com

Comments

comments

Tejas Lodhia

Hi I am Tejas Lodhia. i am Msc in Information Technology. a tech blogger. my first website in gujarati language.