ગુગલ નાવ વોઈસ કમાન્ડ લીસ્ટ

શું તમે ક્યારેય ગુગલ નાવ ને વાપર્યુ છે? નહિ તો અહી છે ગુગલ નાવ ના થોડાક વોઈસ કમાંડ ની લીસ્ટ જે ની મદદ થી તમે તમારે ઘણા કામ ટાઇપ વગર કરી શકો છો. વાપરો તમારો સ્માર્ટફોન સ્માર્ટ રીતે.

ગુગલ નાવ એ
એક ઈન્ટેલીજન્ટ પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ છે. ગુગલ એ આ સિસ્ટમ ૨૦૧૨ માં વિકસાવી હતી. આ સિસ્ટમ ગુગલ એન્ડ્રોઈડ ઉપરાંત એપલ ની આઇઓએસ અને માઈક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ અને લીનક્ષ માં પણ સપોર્ટ કરે છે. આ સીસ્ટમ એપલ ની સીરી અને માઈક્રોસોફ્ટ ની કોર્ટાના સાથે ટક્કર આપવા ગુગલ દ્વારા બનવામાં આવી છે. આ સિસ્ટમ ની મદદ થી તમે સીધા ઈન્ટરનેટ પર સર્ચ કરી શકો છો. કોઈ કોન્ટેક ને ફોન લગાવી શકો છો. એ ઉપરાંત પણ ઘણી રીતે વાપરી શકો છો ગુગલ નાવ. આ સિસ્ટમ માત્ર ઈંગ્લીશ માં જ કમાન્ડ નો સ્વીકાર કરે છે.

Tip: go to your app drawer and hit Google Settings > Search & Now > Voice > OK Google detection > enable From any screen. This means you can say “Ok Google” whenever your phone is awake to launch the Google Now voice search.

General Commands

“Search for [chicken recipes]?”
“Say [where is the supermarket] in [Spanish]?”
“What is [Schrodinger’s cat]?”
“Who invented [the internet]?”
“What is the meaning of [life]?”
“Who is married to [Ben Affleck]?”
“Stock price of [Apple]”
“What is [Apple] trading at?”
“Author of [Game of Thrones]”
“How old is [Michael Jordan]?”
“Where was [Michael Jordan] born?”
“Show me pictures of [the Sistine Chapel]”
“Post to Google+ [feeling great]”
“Post to Twitter [feeling lame]”

Notes, Reminders & Calendar

“Remind me to [buy milk] at [5 PM]”
“Remind me [when I get / next time I’m at] [home / work / other location] [to send an email to John]”
“Wake me up in [5 hours]”
“Note to self: [I parked my car in section D]”
“Set alarm for [8 PM]”
“Set a timer for [40 minutes]”
“Wake me up in [3 hours]”
“Create a calendar event: [Party with Friends] [Sunday at 9 PM]”
“When’s my [next meeting]?”
“What is my schedule for [tomorrow]?”

Applications

“Open [WhatsApp]”
“Launch [Calendar]”
“Take a [photo / picture / selfie]”
“Record a video”
Time & Date
“What time is it in [Tokyo]?”
“When is the sunset [in Chicago (optional)]”
“What is the time zone of [Berlin]”
“Time at home”
“Create a calendar event: [Dinner in New York] [Saturday at 8 PM]”

 

વાંચો: કેવી રીતે વાપરવું એપલ નું સીરી 

Communication

“Call [Daniel]”
“Call [the African Art Museum]
“Call [mom, dad, brother, sister]
“Send [email] to Daniel, [Subject: Meeting], [Message: Will be there in 5]”
“Send [SMS] to [Philip mobile], [don’t forget to buy milk]”
“[Contact name]”
“Find [Mary’s] [phone number / email / address]”
“Listen to voicemail”
“When is [Mary’s] birthday?”
“Send [WhatsApp/Viber/WeChat] message to [Paul], [hey, how are you]”

Weather

“Weather”
“Do I need an umbrella today?”
“What’s the weather like?”
“Is it going to rain [tomorrow / Monday]”
“What’s the weather in [Boston]?”
“How’s the weather in [Portland] on [Wednesday] going to be?”

Maps & Navigation

“Map of [Flagstaff]”
“Where’s my hotel?”
“Where is the [Golden Gate Bridge]?”
“Find the “Golden Gate Bridge”
“Show me the nearby [restaurant] on map”
“Navigate to [Munich] on car”
“How far is [Berlin] from [Munich]?”
“Directions to [address / business name / other destination]”
“What are some attractions in [Florence]”
“Show me the menu for [Las Iguanas]”
Conversions & Calculations
“What is the tip for [125] dollars?”
“Convert [currency / length …] to [currency / length …]”
“How much is [18] times [48]?”
“What is [45] percent of [350]?”
“Square root of [81]”
“[arithmetic expression] equals”

Sports

“How are [the New York Yankees] doing?”
“When is the next [Los Angeles Lakers] game?”
“Show me the [Premier League] table”
“Did [Bayern Munich] win their last game?”

Flight Information

“Flight [AA 125]?”
“Flight status of [AA 125]”
“Has [LH 210] landed?”
“When will [AA 120] land / depart?”
“Show me my flights”

 

વાંચો: કેવી રીતે કામ કરે છે ગુગલ નું સર્ચ એન્જીન

Web Browsing

“Go to [Huffington Post]”
“Open [xda.com]”
“Show me [android.com]”
“Browse to [reddit.com]”

Entertainment

“Listen to / play [Intro] by [The XX]?”
“YouTube [fail compilation]?”
“Who acted in [Ocean’s 11]?”
“Who is the producer of [Titanic]?”
“When was [Alien] released?”
“Runtime of [Unbreakable]”
“Listen to TV”
“What’s this song?”
“What songs does [Madonna] sing?”
“Play some music”
“Watch [Finding Nemo]”
“Read [Atonement]”
“What movies are playing [tonight]?”
“Where is [Transformers] playing?”

“Fun” commands

“Do a barrel roll”
“What’s the loneliest number?”
“Make me a sandwich!”
“When am I?”
“Okay Jarvis, …” (Instead of ”Ok Google, …”)
“Who are you?”
“How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood.”
“Beam me up, Scotty!”
“Askew or Tilt”
“What is your favourite colour?”
“What is the nature of the universe?”
“How can entropy be reversed?”
“Lions, tigers and bears…”
“Who’s on first?”
“What is the meaning of life, the universe and everything?”
“Up Up Down Down Left Right Left Right”
“Tea, earl grey, hot”
“What is the airspeed velocity of an unladen swallow?”
“What is the best smartphone?”
“Tell me about yourself”
“Go go gadget [app name]”

 

Comments

comments

Tejas Lodhia

Hi I am Tejas Lodhia. i am Msc in Information Technology. a tech blogger. my first website in gujarati language.